Kurs ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych

Zapisz się online

Najbliższe szkolenia

zapisz się online

Kto powinien odbyć szkolenie ADR?


Kurs zobowiązani są odbyć wszyscy Ci, którzy przewożą towary niebezpieczne w transporcie drogowym. Brak aktualnego zaświadczenia ADR zagrożone jest wysoką karą pieniężną! Nie ryzykuj więc i zadzwoń, aby dowiedzieć się więcej już dziś!

Kurs podstawowy

Szkolenie początkowe podstawowe trwa 3 dni

Cysterny

Kurs początkowy podstawowy z cysterną trwa 5 dni

Egzamin

Kurs zakończony  egzaminem

Zaświadczenie ADR

Uzyskasz zaświadczenie ADR ważne przez 5 lat

Miejsce szkolenia

Ośrodek Szkolenia ATUT
ul. Borelowskiego 11, Nowy Sącz

Wymagania dla uczestnika szkolenia ADR


W szkoleniu na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR może wziąć udział osoba, która:

 • ukończyła 21 lat,

 • spełnieni wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Rodzaje kursów ADR


przewóz cysterną

Kurs ADR początkowy

jeżeli ubiegasz się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy

W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:
 • kurs podstawowy

  w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – 18 godzin zajęć teoretycznych oraz na każdych 5 uczestników dodatkowo godzina zajęć praktycznych;

 • kurs specjalistyczny 

  w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 13 godzin zajęć teoretycznych oraz na każdych 5 uczestników dodatkowo godzina zajęć praktycznych.

Kurs ADR doskonalący

 jeżeli ubiegasz się o przedłużenie zaświadczenia ADR

W ramach kursu ADR doskonalącego wyróżnia się:
 • kurs podstawowy

  w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – 14 godzin zajęć teoretycznych oraz na każdych 5 uczestników dodatkowo godzina zajęć praktycznych;

 • kurs specjalistyczny 

  w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 6 godzin zajęć teoretycznych oraz na każdych 5 uczestników dodatkowo godzina zajęć praktycznych.

Więcej o kursie ADR doskonalącym

W celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych wymagań Marszałek Województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR, wydając nowe zaświadczenie ADR. Nowe zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku o wydanie wtórnika

Aktualny cennik kursów

Cennik

Wybierz inny rodzaj kursu z naszego katalogu szkoleń

Kursy zawodowe
kursy prawa jazdy

Kurs ADR w formie zintegrowanej

Kurs podstawowy w ramach kursu ADR początkowego lub doskonalącego prowadzony łącznie z kursem specjalistycznym, może odbywać się w formie kursu zintegrowanego. W przypadku kursu zintegrowanego zajęcia praktyczne przeprowadza się jeden raz dla całego kursu.

Tematyka szkolenia ADR


Aby dowiedzieć się więcej, rozwiń poszczególny punkt

Kurs podstawowy

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przepisy prawne, podstawowe definicje, szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz wyłączenia stosowania przepisów Umowy ADR ;
 2. Główne rodzaje zagrożeń – podstawy klasyfikacji towarów niebezpiecznych, rozpoznawanie zagrożeń na podstawie nalepek i znaków;
 3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów;
 4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń;
 5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej; 
 6. Oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej;
 7. Odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych; 
 8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego (ogólnego i indywidualnego) – wymagania i sposób użycia;
 9. Manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia przy przewozie z żywnością, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku, a także wymagania wynikające z obowiązujących norm;
 10. Informacje na temat realizacji przewozu kombinowanego;
 11. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń; 
 12. Ochrona towarów niebezpiecznych;  
 13. Dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego.

 

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach

 1. Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku; 
 2. Wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności: 
  – pojazdy i ich wymagania techniczne, 
  – budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne, 
  – kody cystern, 
  – rodzaje i terminy badań cystern;
 3. Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern; 
 4. Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych. 

Zajęcia praktyczne

 1. Gaszenie pożarów,
 2. Pierwsza pomoc,
 3. Postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.
cysterna na drodze

Warunek wydania zaświadczenia ukończenia kursu

Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest uczestnictwo w zajęciach zgodnie z programem kursu.

Dopuszcza się nieobecność na kursie w łącznym wymiarze nieprzekraczającym:

 • 45 minut w przypadku kursu początkowego podstawowego;
 • 30 minut w przypadku kursu specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach lub kursu ADR doskonalącego.

Do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Jak wygląda egzamin po kursie ADR


Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.

Test składa się z:

 • 30 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

 • 18 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.

Czas trwania egzaminu kończącego kurs ADR wynosi:

 • 60 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

 • 40 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.

Osoba, która ukończy kurs i złoży z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy, otrzyma zaświadczenie ADR ważne na okres 5 lat.

Podstawa prawna szkolenia


Szkolenie prowadzone jest na podstawie:
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.); 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2019 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2019 poz. 2383).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel. 604 372 767

Jak uzyskać uprawnienia ADR – Instrukcja krok po kroku

Aby dowiedzieć się więcej, rozwiń poszczególny punkt

Zapisz się na kursu ADR - ROZWIŃ

Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rodzaj kursu. Niestety Polskie przepisy nie dopuszczają możliwości wykonania kursu ADR w formie zajęć online.

Rozpocznij szkolenie - ROZWIŃ

Program kursu różni się w zależności od wybranego rodzaju szkolenia.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów i doradców ADR z wieloletnią praktyką jako wykładowca.

Przystąp do egzaminu- ROZWIŃ

Egzamin jest przeprowadzany przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa w Ośrodku Szkolenia ATUT.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które otrzymały zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR).

Odbierz zaświadczenie- ROZWIŃ

Zaświadczenie ADR jest wydawane w formie plastikowej karty i jest wytwarzane przez Polską Wytwórnie Papierów Wartościowych. Po zdanym egzaminie przyjdzie pocztą na adres wskazany we wniosku – domowy adres kierowcy.

cysterna na drodze

Aktualny cennik kursów

Cennik

Wybierz inny rodzaj kursu zawodowego z naszego katalogu szkoleń

Kursy zawodowe

Nie posiadasz jeszcze prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!

Kursy prawa jazdy

Polecane artykuły

Zapisz się na kurs ADR już dziś!

Zapisy online
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google