Nowe zasady uzyskania uprawnień do zawodu kierowcy – 2022

Przełom 2021 i 2022 r przyniósł ogrom zmian w przepisach, które w dużej mierze dotyczą branży transportowej, obok nowego sposób pobierania opłat na autostrad tzw. E-TOLL, zmiany taryfikatora mandatów i punktów karnych, wprowadzenia pakietu mobilności, od kwietnia 2022 roku obowiązywać będą nowe zasady uzyskania oraz odnowienia uprawnień kierowcy zawodowego. Ustawodawca między innymi określił nowy obieg dokumentów oraz wprowadził dodatkowe dokumenty – profil kierowcy zawodowego oraz kartę kwalifikacji kierowcy.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym 

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1997) weszła w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, ale najistotniejsze zmiany, czyli nowy obieg dokumentów, mają być wprowadzone od kwietnia 2022 r.

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego systemu prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29).

Kierowca zawodowy przed rozpoczęciem szkolenia będzie musiał zarejestrować się w Wydziale Komunikacji


Zmianie podlega procedura zapisu na szkolenie dla osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy. Kierowca, aby rozpocząć kurs kwalifikacyjny (uzyskujący po raz pierwszy uprawnienia kierowcy) lub przedłużający ważność świadectwa kwalifikacji zawodowej (odnawiający szkolenie okresowe), będzie musiał uzyskać w Wydziale Komunikacja profil kierowcy zawodowego (pkz). 

Osoba zamierzająca wykonywać lub wykonująca przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, aby rozpocząć szkolenie będzie musiała:

 1. Uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 2. Uzyskać z właściwego terytorialnie Wydziału Komunikacji profil kierowcy zawodowego (PKZ)

Nowy dokument – profil kierowcy zawodowego (PKZ)


Profil kierowcy zawodowego – należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Profil kierowcy zawodowego będzie wskazywał, czy dotyczy:

Nie wiesz jaki kurs musisz wykonać aby uzyskać świadectwa kwalifikacji zawodowej?

Skorzystaj z naszej ankiety, która podpowie który kurs jest dla Ciebie

Profil kierowcy zawodowego będzie wydawał, analogicznie jak w przypadku osób ubiegających się o uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami, starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.

Nowe obowiązki pracodawcy


W art. 39l ustawy o transporcie drogowym zmieniono brzmienie zapisu dotyczącego przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy:
a) danych o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej albo kopii świadectw kwalifikacji zawodowej, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej,
b) kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych.

W w/w artykule dodano również nowy obowiązek – stworzenia warunków organizacyjnych, umożliwiających kierowcy ukończenie szkolenia okresowego.

Kurs online – nowa forma szkolenia


Ośrodek szkolenia, organizujący kursy nieprzerwanie od co najmniej 3 lat, będzie mógł prowadzić część zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Ośrodek prowadzący szkolenie w formie nauczania na odległość będzie zobowiązany przeprowadzić pozostałe zajęcia w formie stacjonarnej przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Ośrodek szkolenia prowadzący kurs w formie stacjonarnej będzie zobowiązany przeprowadzić wszystkie zajęcia przewidziane w programie szkolenia przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Program szkolenia oraz dopuszczalną ilość zajęć w formie nauczania na odległość będzie określać rozporządzenie, oczekujemy na opublikowanie nowego rozporządzenia.

Wymagania wstępne dla osoby zamierzającej wykonywać przewóz drogowy na stanowisku kierowcy

Do uzyskania kwalifikacji będzie mogła przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, która:

 1. zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;

 2. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
  b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub

 3. nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagania wstępne dla osoby przedłużającej uprawnienia do wykonywania przewóz drogowego na stanowisku kierowcy

Do szkolenia okresowego będzie mogła przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, która:

 1. zapoznała się z programem szkolenia okresowego;

 2. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
  b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub

 3. pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.

Kierowca zamierzający ponownie wykonywać przewóz drogowy lub wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe w zakresie jednego bloku programowego.

Egzamin dla osoby zamierzającej wykonywać przewóz drogowy


Egzamin po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego będzie przeprowadzony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

Test kwalifikacyjny będzie przeprowadzany w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego, na podstawie pytań zawartych w katalogu pytań testowych zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Egzamin będzie przeprowadzony:
1) w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej;
2) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Katalog pytań testowych będzie zawierać nie więcej niż 1500 pytań i nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy stosowane na egzaminie państwowym, są opracowywane lub weryfikowane, na pisemne zlecenie ministra właściwego do spraw transportu, przez komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych powołaną przez tego ministra.

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego pobiera opłatę, która stanowi dochód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego albo upoważniony przez niego pracownik  wyda osobie, która złożyła test kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji.

Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie testu z wykorzystaniem systemu informatycznego mogą być przeprowadzane w formie pisemnej w postaci papierowej. Minister właściwy do spraw transportu opublikuje, co najmniej miesiąc wcześniej, komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych.

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółową organizację i tryb działania komisji,
2) szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane;
3) wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji.

Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej


Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej nastąpi poprzez wprowadzenie informacji o jego wydaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po złożeniu testu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym lub po ukończeniu  wymaganych zajęć w ramach szkolenia okresowego.

W przypadku naruszeń Wojewoda będzie cofać świadectwo kwalifikacji zawodowej

Wojewoda po stwierdzeniu wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej na podstawie szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego przeprowadzonego:

 1.  w mniejszym wymiarze godzin niż wynika to z przepisów,

 2. przez przedsiębiorcę nieposiadającego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia lub skreślonego z tego rejestru.

cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.

Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy


Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy będą prawo jazdy z wpisem kodu 95 lub karta kwalifikacji kierowcy

Kierowca zamierzający wykonywać lub wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany uzyskać wpis w:

 1. polskim prawie jazdy albo

 2. karcie kwalifikacji kierowcy, jeżeli nie jest możliwe wydanie krajowego prawa jazdy z wpisem potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji albo ukończenie odpowiedniego szkolenia okresowego.

Zasady dokonywania wpisu określa art. 15 i art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Prawo jazdy z kodem 95

Wpis do prawo jazdy będzie dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie informacji zawartej w profilu kierowcy zawodowego albo przedłożonych:

Nowy dokument – Karta kwalifikacji kierowcy

Każdy starosta będzie wydawać kartę kwalifikacji kierowcy i dokonywać w tej karcie wpis potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego, w przypadku kiedy osoba posiada ważne zagraniczne prawo jazdy, ale nie spełnia warunku do wydania polskiego prawa jazdy.

Wpis będzie dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie informacji zawartej w profilu kierowcy zawodowego albo przedłożonych:

Za wydanie karty kwalifikacji kierowcy będzie pobierana opłata.

Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy będzie stosowana procedura podana w  Art. 9 ustawy z dnia 14.10.2021 (Dz.U. z 4.11.2021 poz. 1997)

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór karty kwalifikacji kierowcy oraz jej opis;
2) szczegółowe warunki wydawania i unieważniania karty kwalifikacji kierowcy, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach;
3) opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy – przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł.

Współpraca ITD, PIP i Wojewody odnośnie kontroli czasu pracy kierowcy i uczestnictwa w szkoleniu


Wojewoda, planując lub przeprowadzając kontrolę ośrodka szkolenia, współpracuje z właściwym wojewódzkim inspektorem transportu drogowego i okręgowym inspektorem pracy, a w razie potrzeby uzgadnia z nimi przeprowadzenie kontroli czasu pracy kierowców wybranych przedsiębiorców, których pracownicy uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach okresowych w ośrodku szkolenia wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez tego wojewodę. Po przeprowadzeniu kontroli właściwy wojewódzki inspektor transportu drogowego lub okręgowy inspektor pracy przekazują wojewodzie informację o jej wynikach, w szczególności o przypadkach pokrywania się czasu uczestnictwa kierowcy w szkoleniu oraz czasu pracy wynikającej z ewidencji czasu pracy.

Zwolnienia z obowiązku posiadania uprawnień kierowcy zawodowego


Wprowadzono również aktualizację zwolnień z obowiązku posiadania badań oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej. Wymagań tych nie stosuje się do kierowcy pojazdu:

 1. którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

 2. wykorzystywanego przez siły zbrojne lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi siłom zbrojnym;

 3. wykorzystywanego przez formacje obrony cywilnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej lub jednostki odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom;

 4. poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, instytuty badawcze, uczelnie lub Sieć Badawczą Łukasiewicz oraz testom drogowym do celów naprawy lub konserwacji, lub pojazdu nowego albo odremontowanego, który nie został jeszcze wprowadzony do użytku;

 5. do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i który jest prowadzony bez pasażerów przez personel obsługi technicznej do lub z centrum obsługi technicznej, znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z której korzysta przewoźnik, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy;

 6. używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych, w tym pojazdu przeznaczonego do niehandlowego przewozu drogowego pomocy humanitarnej;

 7. wykorzystywanego do:

  a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy lub świadectwo kwalifikacji zawodowej,
  b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
  c) przeprowadzania państwowego egzaminu dla osób ubiegających się o prawo jazdy,
  d) dodatkowego praktycznego szkolenia nauki jazdy w miejscu pracy, w przypadku gdy osobom tym towarzyszy inna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji zawodowej lub instruktor nauki jazdy dla danej kategorii pojazdu wykorzystywanego do szkolenia

  – pod warunkiem że pojazd ten nie jest w tym czasie wykorzystywany do handlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;

 8. wykorzystywanego do niehandlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;

 9. wykorzystywanego do przewozu materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych kierowcy do jego pracy – pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy;

 10. wykorzystywanego na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy, który nie oferuje usług przewozowych, a przewóz ma charakter sporadyczny i nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

 11. który jest wykorzystywany lub wynajęty bez kierowcy przez przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej, chyba że prowadzenie pojazdu stanowi część głównego zajęcia kierowcy lub kierowanie pojazdem przekracza odległość 100 km od siedziby przedsiębiorstwa lub gospodarstwa.

Świadectwa kwalifikacji zawodowej nie jest potrzebne do kierowania pojazdami, które wymagają posiadanie prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E.

Oczekujemy na akty wykonawcze


Do wyżej opisanej ustawy mają ukazać się akty wykonawcze, z niecierpliwością oczekujemy nowych rozporządzeń. Minister właściwy do spraw transportu w drodze rozporządzenia między innymi określi:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia,

2) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia:
a) kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
b) szkolenia okresowego w formie kursu okresowego oraz cyklu zajęć;

3) szczegółowe wymagania dla dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu oraz warunki jego utrzymania;

4) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

5) zakres tematyczny i liczbę godzin zajęć, które można prowadzić w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

6) rodzaje szkoleń, które można zaliczyć na poczet części zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego oraz liczbę godzin zajęć, o które na podstawie innych szkoleń można pomniejszyć kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą, kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną i szkolenie okresowe;

7) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób organizacji i przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;

8) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób:
a) postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego,
b) prowadzenia dokumentacji wymaganej w związku z prowadzeniem szkolenia;

9) wzory dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia;

10) wysokość opłaty za:
a) wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, przy czym jego wysokość nie może przekroczyć 600 zł,
b) przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 60 zł.

Ośrodek Szkolenia ATUT

zaprasza do wykonania kompletu badań

oraz kursu na przewóz rzeczy lub osób

Więcej o kursach

świadectwo kwalifikacji
kalendarz szkoleń

zarezerwuj termin telefonicznie lub zapisz się online

604 372 767
zapis online

Stan prawny na dzień 1 lutego 2022 r.

Polecane artykuły

4,7/5 - (25 votes)

Comments are closed.

Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google