Regulamin serwisu internetowego

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

Podstawowe definicje:

 1. Regulamin – Regulamin Serwisu Internetowego atutsacz.pl;

 2. Sprzedawca – P.H.U. ATUT Michał Michalik, ul. Borelowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, działalność gospodarcza prowadzona pod numerem NIP 7340015257, REGON 490077017, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu;

 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień;

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

 6. Sklep, Sklep Internetowy lub Serwis – Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.atutsacz.pl, w ramach którego Sprzedawca prezentuje Produkty a Klient składa Zamówienia i zawiera Umowę, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie Umowy (w szczególności realizacja szkolenia) następuje poza Internetem lub za pośrednictwem sieci Internet (online);

 7. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

 8. Towar lub Produkt – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Zamówienia i Umowy sprzedaży;

 9. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

 10. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zakupu Towaru i zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, określające rodzaj i liczbę towaru oraz inne treści przewidziane prawem;

 12. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletterów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;

 13. Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne);

 14. Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumentaosoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

 15. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 16. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie;

 17. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  – firmę kurierską;
  – InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);
  – Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

 18. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z adresu e-mail, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

 19. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

 20. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 21. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;

 22. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

 23. Rezerwacja – oświadczenie woli Konsumenta, składane za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie w wybranym Salonie, określające rodzaj i liczbę towaru oraz inne treści przewidziane prawem.

ROZDZIAŁ 2.
INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: ul. Borelowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, adres poczty elektronicznej: biuro@atutsacz.pl, numer telefonu: 604-372-767

Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

– Sklep Internetowy;
– Newsletter;
– Opiniowanie (komentowanie);
– Konto.

Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla urządzeń mobilnych oraz komputerów stacjonarnych.

Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

– nazwisko i imiona Klienta;
– stały adres zamieszkania;
– adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
– adresy poczty elektronicznej Klienta;
– numer telefonu.

Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

Sprzedawca nie umożliwia składania zamówień i rezerwacji za pośrednictwem telefonu, jedyną formą akceptowalną jest złożenie zamówienia poprzez stronę www.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 

ROZDZIAŁ 3.
DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

  • Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

   • – przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

   • – zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

   • – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

   • – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

   • – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

   • – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;

  • Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

  • Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

 3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

  • – prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

  • – prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

  • – prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

  • – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

  • – prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

 6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

  • – firmie hostingowej;

  • – dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu;

  • – dostawcy usług internetowych;

  • – firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe;

  • – dostawcy platformy płatności elektronicznych;

  • – dostawcy oprogramowania magazynowo-księgowego;

  • – podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną;

  • – bankom w celu dokonywania zwrotów środków pieniężnych;

  • – firmom obsługującym płatność ratalną;

  • – operatorowi wiadomości SMS (tylko numer telefonu).

 7. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 8. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

 9. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 10. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 11. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 12. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

ROZDZIAŁ 4.
INFORMACJE DODATKOWE

§ 1. Konto

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych (za wyjątkiem Loginu), dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@atutsacz.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: PHU ATUT Michał Michalik, ul. Borelowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz.

 5. Rejestracja Konta nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 2. Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.

 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@atutsacz.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: PHU ATUT Michał Michalik, ul. Borelowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz.

 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat” określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 3. Opinie

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

 4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 5. Sprzedawca ma możliwość moderowania lub usuwania treści, w przypadku gdy ich treść budzi wątpliwości lub narusza dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.

ROZDZIAŁ 5.
SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

 2. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi po sprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

 3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 2. Zamówienia, Rezerwacje i ich realizacja

 1. Zamówienie lub Rezerwacja może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

 2. Zamówienia lub Rezerwacja można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).

 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane poza godzinami pracy Sklepu, święta lub dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego Dnia roboczego.

 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Nie jest to potwierdzenie zawarcia umowy.

 9. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez klienta poprzez kliknięcie w link z maila z poprzedniego punktu, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §2 ust. 12 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 2 p.14.

 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania Zamówienia adres.

 11. W toku składania Zamówienia, Konsument może złożyć Rezerwację na wybrany Towar. Zarezerwowany Towar Konsument będzie mógł zakupić w wybranym Salonie. Sprzedawca zobowiązuje się, że zawrze z Konsumentem umowę sprzedaży zarezerwowanego Towaru po cenie nie wyższej niż wskazana Konsumentowi podczas składania Rezerwacji.

 12. Konsument, chcąc zarezerwować Towar, po wybraniu Towaru wybiera w „Koszyku” opcję „Odbiór osobisty”. Następnie Konsument wskazuje adres Salonu, w którym chce zarezerwować Towar i zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru, po czym wybiera funkcję „REZERWACJA”. Następnie Konsument zostaje poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową o numerze rezerwacji. Umowa sprzedaży zawierana jest ze Sprzedawcą w jego Salonie po tym gdy Konsument stawi się osobiście po zarezerwowany Towar, po podaniu przez Konsumenta numeru rezerwacji.

 13. Jeżeli w wyniku Rezerwacji, w ciągu 3 dni roboczych, od dnia otrzymania przez Konsument informacji o gotowości realizacji rezerwacji drogą mailową, nie została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, Rezerwacja traci ważność i wygasa.

 14. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. W przypadku wyrażenia chęci zakupu większej ilości Produktów jednego asortymentu Sprzedawca może ograniczyć ich ilość w zamówieniu lub je anulować. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia ani odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem, że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ma prawo do rezygnacji z Zamówienia lub Rezerwacji oraz żądać zwrotu całości wpłaconej kwoty na podstawie Zamówienia.

 15. W przypadku sprzedaży nie konsumenckiej Sprzedawca może anulować część pozycji zamówienia lub zrealizować je częściowo. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo do zwrotu części wpłaconych środków adekwatnych do wartości anulowanych Towarów. W pozostałym zakresie Klientowi nie przysługują żadne roszczenia.

 16. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży zależy od wyboru Konsumenta. W szczególności Konsument może:

  • dokonać Zamówienia (zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego na wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta w momencie przysłania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Do czasu zakończenia realizacji ww. umowy na Kliencie spoczywają zobowiązania z niej wynikające;

  • dokonać Rezerwacji wybranego Produktu poprzez Sklep Internetowy, który następnie zakupi w wybranym przez siebie Salonie (spośród wskazanych na stronie internetowej Sklepu). W przypadku Rezerwacji Produktu, umowa sprzedaży zarezerwowanych Produktów zostanie zawarta w tym wybranym przez Konsumenta Salonie w terminie wskazanym w treści Rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na Konsumencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Konsument może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji;

 17. W przypadku zakupów nie konsumenckich nie stosuje się Rezerwacji, a moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie zawarta w momencie przysłania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę

 18. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym są wystawiane paragony (dla Konsumentów) lub faktury VAT (dla nie będących konsumentem np. przedsiębiorców, działalności gospodarczej, instytucji, itd). Klient dokonuje wyboru, jakiego rodzaju zakupu dokonuje na etapie składania Zamówienia wybierając właściwy dokument. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U.z 2013 r. poz. 1485), podpis nabywcy towaru (klienta) nie jest obowiązkowym elementem treści faktury. W związku z tym Klient otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

 19. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za moment otrzymania faktury przez Klienta uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: P.H.U. ATUT Michał Michalik ul. Borelowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz lub na adres e-mail: biuro@atutsacz.pl

 20. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

 21. Czas realizacji zamówienia, podanym przy każdym Towarze (w karcie produktowej). Podawane terminy realizacji są terminami przewidywanymi (zazwyczaj minimalnymi), nie gwarantowanymi.

 22. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury dla działalności gospodarczej Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.

 23. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody.

§ 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe), koszty prowizji od płatności elektronicznych i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

 3. Klient może wybrać formę płatności:

  • przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata) lub realizacją usługi. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

  • zapłata za pośrednictwem systemu płatności – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności. Płatność kartą płatniczą lub płatność elektroniczna realizowana jest w serwisie rozliczeniowym TPay obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

 4. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 5. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 paragraf 3 punkt 3 Regulaminu.

 6. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 7. W wypadku wybrania przez Klienta przedpłaty realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 8. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 1 godziny od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§ 4. Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta podczas składania Zamówienia. Przewidywane terminy dostarczenia Zamówienia są różne dla poszczególnych Dostawców i wahają się od 1 do 10 dni. Przewidywany czas podany jest przy każdym z dostawców w koszyku podczas wyboru formy dostawy w trakcie składania zamówienia.

 3. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych przewidywanych dla realizacji Zamówienia i jego wysyłki.

 5. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z informacjami prezentowanymi przy Produkcie oraz przy wyborze formy dostawy.

 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 7. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 8. Sprzedawca wskazuje, że:

  • a) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta;

  • b) przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

   • – szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

   • – zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

   • – ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

   • – szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

 9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 10. W przypadku sprzedaży nie konsumenckiej Klient ma obowiązek zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma obowiązek żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 11. Konsument ma możliwość odbioru osobistego zarezerwowanego Towaru,po wcześniejszym poinformowaniu przez Sprzedawcę o gotowości do odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 12. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@atutsacz.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 13. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

 14. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

 15. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

ROZDZIAŁ 8.
GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 3. Roszczenia z gwarancji rozpatrywane i realizowane są poprzez gwaranta. Klient powinien postępować zgodnie z warunkami gwarancji, w tym zobowiązany jest do wysyłki Towarów bezpośrednio do gwaranta (z pominięciem Sprzedawcy).

 4. Po wcześniejszej konsultacji, istnieje możliwość wsparcia Klienta w realizacji uprawnień z gwarancji powyżej 24 miesięcy od daty sprzedaży przez Sprzedawcę, lecz Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów obsługi logistycznej zgodnie z ustaleniami stron.

 5. W przypadku realizacji gwarancji powyżej 24 miesięcy, zastrzegamy sobie, iż w przypadku wystawienia korekty przez naszego dostawcę, kwota zwrotu może zostać obniżona o kwotę obciążenia za okres używania towaru przez okres 24 miesięcy.

ROZDZIAŁ 9.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku wysyłki formularza za pośrednictwem poczty e-mail Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza.

 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

  • – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  • – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  • – w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • – w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • – w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • – w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • – w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  • – w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  • – w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • – zawartej w drodze aukcji publicznej;

  • – o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  • – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami..

 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać odesłany w zwykłym trybie, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy poprzez informację wysłaną mailem.

 12. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

 13. Postanowienia zawarte w punktach 2-12 stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

ROZDZIAŁ 10.
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

ROZDZIAŁ 11.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.atutsacz.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.atutsacz.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 4. Opisy produktów, ich parametry techniczne oraz zdjęcia pochodzą z baz danych producentów (na podstawie odrębnych umów), dostawców (na podstawie odrębnych umów), własnych zasobów, wyspecjalizowanych dostawców treści (na podstawie odrębnych umów) oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących ze Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Prawem właściwym jest prawo polskie.

 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). Ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą P.H.U. ATUT Michał Michalik a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.

Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google