Kurs instruktora nauki jazdy

Zapisz się online

Kogo obejmuje szkolenie na instruktura nauki jazdy?


Szkolenie to obejmuje wszystkich chętnych, którzy chcą zdobyć nowy zawód. Jeśli w samochodzie czujesz się jak ryba w wodzie, czerpiesz przyjemność z przekazywania wiedzy innym, a twoje cechy to refleks, zrozumienie, cierpliwość, to my nauczymy Cię zawodu wykładowcy lub instruktora nauki jazdy

Zdobądź Uprawnienia

Możesz się starać o uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, C, D, BE, CE, T.

Rodzaje szkoleń


Kurs dla kandydatów na wykładowców

Obejmuje zajęcia z przedmiotów

 • Psychologia
 • Metodyka nauczania
 • Prawo o ruchu drogowym
 • Technika kierowania pojazdami i obsługi pojazdu
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia
 • Technika i taktyka jazdy
 • Praktyka instruktorska – wyłącznie w zakresie zajęć teoretycznych
Kurs uzupełniający dla wykładowców

Obejmuje zajęcia z przedmiotów

 • Prawo o ruchu drogowym
 • Technika kierowania pojazdami i obsługi pojazdu
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Technika i taktyka jazdy
 • Praktyka instruktorska – wyłącznie w zakresie zajęć teoretycznych
Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat. B lub A

Obejmuje zajęcia z przedmiotów

 • Psychologia
 • Metodyka nauczania
 • Prawo o ruchu drogowym
 • Technika kierowania pojazdami i obsługi pojazdu
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia
 • Technika i taktyka jazdy
 • Praktyka instruktorska
Kurs uzupełniający dla instruktorów nauki jazdy kat. A, C, D, BE, CE

Obejmuje zajęcia z przedmiotów

 • Technika i taktyka jazdy
 • Praktyka instruktorska

Wymagania wstępne dla uczestnika szkolenia


W szkoleniu na instruktora nauki jazdy może wziąć udział osoba, która:

 • Posiada prawo jazdy:

  1. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia instruktora do prowadzenia szkolenia wyłącznie  w zakresie prawa jazdy kategori A,
  2. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia instruktora do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
 • Wymóg posiadania prawo jazdy kat. C, CE lub D, DE uznaje się za spełniony, jeżeli:

  1) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;

  2) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.

 • Posiada ważne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (możliwość wykonania w Ośrodku Szkolenia ATUT);

 • Posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (możliwość wykonania w Ośrodku Szkolenia ATUT);

 • Nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:    

   • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,         
   • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,    
   • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,        
   • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,         
   • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, 
   • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Wymagane dokumenty


 • zaświadczenie o niekaralności z sądu,     

 • zaświadczenie o ilości punktów karnych,     

 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora – możliwość wykonania badania w naszym Ośrodku,

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora – możliwość wykonania badania w naszym Ośrodku, 

 • kserokopia prawo jazdy, dowodu osobistego oraz zdjęcie.

Dodatkowe opłaty w zależności od kategorii, które nie są wliczone w cenę kursu badania lekarskie, badania psychologiczne, wydanie zaświadczeń o niekaralności z sądu z krajowego Rejestru Karnego, wydanie zaświadczenia o ilości punktów karnych z Komendy Policji, egzamin państwowy.

Tematyka szkolenia


 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoret.

prakt.

1.

Psychologia

10

2.

Metodyka nauczania

50

3.

Prawo o ruchu drogowym

30

4.

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu   

18

5.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

6.

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

6

7.

Technika i taktyka jazdy

2

5

8.

Praktyka instruktorska

4

50*

 

Razem

130

55*

* Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do kategorii szkolenia

samochody osobowe na placu manewrowym ATUT w Nowym Sączu

Plac manewrowy OSK ATUT w Nowym Sączu

Zdobądź Uprawnienia

Możesz się starać o uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, C, D, BE, CE, T.

Aktualny cennik kursów

Cennik

Podstawa prawna szkolenia

Szkolenie prowadzone jest na podstawie:
 • Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami);

 • Ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami);

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz. U. 2016 r poz.280 z późniejszymi zmianami).    

pojazdy nauki jazdy na placu manewrowym ATUT w Nowym Sączu

Wybierz inny rodzaj kursu z naszego katalogu szkoleń

kursy zawodowe
kursy prawa jazdy

Na czym polega praktyka instruktorska

Po zakończeniu zajęć teoretycznych rozpoczynają się zajęcia praktyczne.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę instruktorską z wieloletnim doświadczeniem.

Zakres zajęć praktyki instruktorskiej:

 • szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych

 • obserwację prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,

 • prowadzenie prezentacji przez kandydatów na instruktorów podczas wykładów

 • prowadzenie zajęć przez kandydatów na instruktorów podczas zajęć praktycznych.

* Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.

Egzamin


Egzaminy przeprowadza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r.w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w  tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r poz. 1200 z późniejszymi zmianami).

Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego

Zakres egzaminu

Opłata (w zł)

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

Prawo jazdy kat. B lub T

50 

50

240

Prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D 

50

50

260

Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E

50

260

Pozwolenie

50 

50 

160

Egzamin składa się z trzech części:

Aby dowiedzieć się więcej, rozwiń poszczególny punkt

Część pierwsza egzaminu

Obejmującej sprawdzenie znajomości następujących przedmiotów:

 1. psychologii,
 2. metodyki nauczania, w szczególności w zakresie znajomości programów szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 3. prawa o ruchu drogowym,
 4. techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu,
 5. bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 6. techniki i taktyki jazdy, z wyjątkiem egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz egzaminu w zakresie pozwolenia– w zakresie określonym w §23 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2018 r. poz.1885);

Część pierwsza egzaminu jest przeprowadzana w formie testu, obejmuje:

 • 20 pytań w zakresie prawa jazdy kategorii A (w przypadku braku uprawnień instruktora kat. B) lub B, w tym:
   • 7 pytań o wartości 3 punktów,
   • 6 pytań o wartości 2 punktów,
   • 7 pytań o wartości 1 punktu;
 • 14 pytań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia, w tym:
   • 5 pytań o wartości 3 punktów,
   • 4 pytania o wartości 2 punktów,
   • 5 pytań o wartości 1 punktu.

Każde pytanie ma trzy odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa. Osoba egzaminowana nie uzyskuje punktów w przypadku, gdy:

  1. nie udzieliła odpowiedzi na pytanie;
  2. odpowiedź udzielona na pytanie jest nieprawidłowa lub niepełna.

Czas trwania części pierwszej egzaminu wynosi:

  • 30 minut – dla prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A (w przypadku braku uprawnień instruktora kat. B);
  • 20 minut – dla prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T oraz pozwolenia.

Wynik z części pierwszej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:

  • 34 z 40 punktów – w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A (w przypadku braku uprawnień instruktora kat. B);
  • 23 z 28 punktów – w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T oraz pozwolenia.

Część druga egzaminu

Realizowana w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych obejmującej przeprowadzenie jednych wybranych losowo zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, wynikających ze szczegółowego programu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, motorowerami lub tramwajami, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, z uwzględnieniem odpowiednio do wylosowanego tematu zajęć teoretycznych:

 1. przepisów ruchu drogowego,
 2. zarysu budowy i zasad obsługi technicznej pojazdu,
 3. techniki kierowania odpowiednim pojazdem,
 4. zachowania na miejscu wypadku i pomocy przedlekarskiej,
 5. bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Część druga egzaminu nie powinna być krótsza niż 15 minut.
Podczas pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych wykorzystuje się pomoce dydaktyczne. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia zajęć teoretycznych wynikających ze szczegółowego programu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, motorowerami lub tramwajami, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Część trzecia egzaminu

Realizowana w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych z czterech losowo wybranych zagadnień egzaminacyjnych; pokaz obejmuje dwa zadania egzaminacyjne na placu manewrowym oraz dwa zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym, polegające na sprawdzeniu umiejętności przeprowadzania zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub tramwajami.

Część trzecia egzaminu odbywa się przy użyciu pojazdu. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia na placu manewrowym i w ruchu drogowym zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem w zakresie czterech losowo wybranych zadań egzaminacyjnych.

Kandydat na instruktora lub instruktor uzyskuje:

  1. pozytywny wynik z części trzeciej egzaminu, jeżeli:
   • zaprezentuje w sposób prawidłowy przeprowadzenie wszystkich zadań egzaminacyjnych,
   • nie naruszy przepisów ruchu drogowego;
  2. negatywny wynik z trzeciej części egzaminu, jeżeli:
   • zaprezentuje w sposób nieprawidłowy przeprowadzenie zadania egzaminacyjnego,
   • naruszy przepisy ruchu drogowego.

W stosunku do kandydata na:

 1. instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E – egzamin składa się z części pierwszej i trzeciej;
 2. wykładowcę – egzamin składa się z części pierwszej i drugiej;
 3. wykładowcę w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E – egzamin składa się z części pierwszej;
 4. instruktora posiadającego uprawnienia wykładowcy w zakresie kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem – egzamin składa się z części trzeciej.

Do pobrania:


kroków do uzyskania uprawnień wykładowcy lub instruktora nauki jazdy

Aby dowiedzieć się więcej, rozwiń poszczególny punkt

Zapisz się na wybrany rodzaj kursu

Na spotkaniu organizacyjnym ustalimy wszystkie szczegóły wraz z harmonogramem zajęć.

Zapisz się na badania psychologiczne i lekarskie

Możemy umówić Cię na badania w Przychodni Medycyna Pracy AtutMedican – wykonywane w tym samym budynku co kurs.

Wymagane badania psychologiczne i lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku instruktora nauki jazdy.

Rozpocznij szkolenie

Program kursu różni się w zależności od wybranego rodzaju szkolenia – wykładowca lub instruktor nauki jazdy oraz zakresu szkolenia kandydatów na kierowców kategorii AM, A1, A2, A, B, C, D BE, CE, T.

Zajęcia są prowadzone przez wykładowców z zakresu psychologii transportu, metodyki nauczania w branży OSK oraz instruktorów z wieloletnią praktyką, którzy prowadzą również warsztaty dla czynnych zawodowo instruktorów.

Przystąp do egzaminu wewnętrznego

Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z następujących przedmiotów: „Psychologia”, „Metodyka nauczania”, „Prawo o ruchu drogowym”, „Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu”, „Technika i taktyka jazdy”, oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego dla kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego dla instruktorów podpisuje kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego.

Złóż wniosek w wydziale komunikacji

W Wydziale Komunikacji złóż wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. fotografię, 
 2. orzeczenia lekarskie i psychologiczne, 
 3. kserokopię dowodu osobistego i prawa jazdy,
 4. zaświadczenie o niekaralności,
 5. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców/ kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców

Wydział Komunikacji złoży wniosek do Wojewody z prośbą o wyznaczenie terminu i miejsca egzaminu państwowego

Przystąp do egzaminu państwowego

Egzamin jest przeprowadzany przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę. Składa się z części uzależnionych od rodzaju odbytego kursu – wykładowca lub instruktor oraz zakresu prawa jazdy kategorii A, B, C, D, BE, CE, T.

Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor, który uzyskał pozytywny wynik z wszystkich części egzaminu.

Odbierz legitymację wykładowcy lub instruktora

Po zdaniu egzaminu odbierasz legitymację wykładowcy lub instruktora nauki jazdy w Wydziale Komunikacji.

Kursantka z instruktorem w samochodzie

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Szkolenie to obejmuje wszystkich chętnych, którzy chcą zdobyć nowy zawód. Jeśli w samochodzie czujesz się jak ryba w wodzie, czerpiesz przyjemność z przekazywania wiedzy innym, a twoje cechy to refleks, zrozumienie, cierpliwość, to my nauczymy Cię zawodu wykładowcy lub instruktora nauki jazdy.

Podstawa prawna szkolenia

Szkolenie prowadzone jest na podstawie:
 • Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami);

 • Ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami);

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz. U. 2016 r poz.280 z późniejszymi zmianami).    

Aktualny cennik kursów

Cennik

Wybierz inny rodzaj kursu zawodowego z naszego katalogu szkoleń

Kursy zawodowe

Nie posiadasz jeszcze prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!

Kursy prawa jazdy

Polecane artykuły

Zapisz się na szkolenie lub kurs prawa jazdy już dziś!

Zapisy online
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google