Kurs operatora żurawia przewoźnego HDS

Zapisz się online

Kto powinien uzyskać uprawnienia operatora żurawia przewoźnego


Kurs Operatora Żurawia Przewoźnego przygotowuje do Egzaminu przed Komisją Dozoru Technicznego. Uprawnia do obsługi Żurawi przewoźnych, przenośnych i stacjonarnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów żurawi przewoźnych, przenośnych i stacjonarnych.

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do wykonywania zawodu operatora urządzeń transportu bliskiego w ramach danej kategorii żurawia.

Uprawnienia powinien posiadać każdy, kto planuje pracę na stanowisku związanym z operowaniem w/w urządzeniem w:

 • firmach transportowych,

 • przedsiębiorstwach budowlanych,

 • w składach budowlanych,

 • w firmach produkcyjnych w których występuje potrzeba przemieszczania towarów lub urządzeń,

 • w tartakach, i firmach przemysłu drzewnego,

 • w transporcie drewna,

 • na terenach leśnych.

Przedsiębiorca

planujący rozpocząć działalność w zakresie usług transportowych rzeczy lub osób.

Osoba fizyczna

mająca zamiar  zarządzać w sposób rzeczywisty i ciągły operacjami transportowymi  w przedsiębiorstwach wykonujących zarobkowy transport drogowy rzeczy i osób.

Pracownicy

zatrudnieni w firmach transportowych na stanowisku spedytora w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Księgowi

zatrudnieni w Biurach Rachunkowych prowadzących rozliczenia finansowe firm transportowych w celu poznania specyfiki ich działania.

Organizatorzy wycieczek, biura podróży

ustalające harmonogram przejazdów autobusów w celu uwzględniania norm prowadzenia pojazdu i innych aktywności kierowcy gwarantując bezpieczeństwo pasażerom.

Aktualny cennik kursów

Cennik

Wybierz inny rodzaj kursu zawodowego z naszego katalogu szkoleń

Kursy zawodowe
Nie posiadasz jeszcze prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!
kursy prawa jazdy

Wymagania dla uczestnika szkolenia


W szkoleniu na certyfikat kompetencji zawodowych może wziąć udział osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,

 • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Jak uzyskać uprawnienia operatora żurawia


Prawo do wykonywania pracy na stanowisku operatora żurawia otrzymujemy od Urzędu Dozoru Technicznego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

UWAGA: Egzamin testowy o dużej zawartości treści merytorycznych oraz egzamin praktyczny. 

Z zagadnieniami z zakresu teorii jak praktycznej obsługi Żurawia oswoimy Cię w trakcie szkolenia w zakresie zagadnień teoretycznych jak i praktycznych.

Wychodząc naprzeciw organizujemy profesjonalne szkolenia kandydatów na Operatorów Żurawi Przewoźnych i Przenośnych. Udział w szkoleniu pozwoli Ci pozytywnie zdać egzamin.

Zapisz się na kurs

 • Termin rozpoczęcia szkolenia uzależniamy od ilości zainteresowanych osób: grupa ok. 10 osób,

 • Harmonogram szkolenia uzgadniamy z uczestnikami tak, aby w zajęciach mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani,

 • Szkolenie prowadzimy według programu zatwierdzonego przez UDT zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321), Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 poz. 1008),

 • Na podstawie Ankiety Kursanta, która stanowi podstawę przyjęcia na kurs i zawiera dane o kursancie, niezbędne do prowadzenia szkolenia /w oparciu o zasady RODO i zgodę kursanta/ składamy wniosek do oddziału UDT w Tarnowie o przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego,

 • Warunkiem złożenia wniosku jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej ustalonej przez UDT w zmiennej wysokości ustalonej jako % najniższego wynagrodzenia,

 • Gdy z przyczyn niezależnych od Ośrodka szkolenia w sytuacji domniemanej  nieobecności na egzaminie w wyznaczonym przez UDT terminie, uczestnik kursu zgłosi ten fakt w czasie umożliwiającym nam sporządzenie stosownej informacji do oddziału UDT /najpóźniej 3 dni przed terminem egzaminu/, opłata wniesiona za przeprowadzenie egzaminu nie przepada i może być wykorzystana przy następnym egzaminie,

 • Opłatę za szkolenie można wnosić osobiście w siedzibie Ośrodka Szkolenia ATUT gotówką lub w formie bezgotówkowej (płatność kartą – terminal, przelew na konto).

zajęcia praktyczne na kursi HDS w ATUT Nowy Sącz

Ośrodek Szkolenia ATUT w Nowym Sączu

Podstawa prawna szkolenia

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321)
 • Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 poz. 1008)

Tematyka szkolenia


Program kursu na operatora wózka widłowego obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne – 25 godzin

 • Zajęcia praktyczne – 10 godzin

w tym:

 • podstawowe wiadomości o dozorze technicznym, organach dozoru technicznego zakresie ich działania tj. objęcie dozorem technicznym urządzeń transportu bliskiego, badaniach przeprowadzanych przez inspektorów dozoru,oraz wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do osób  pracujących na urządzeniach transportu bliskiego;
 • informacje o budowie i typach żurawi, zespoły i podzespoły, wyposażenie elektryczne, urządzenia zabezpieczające wyposażenie hydrauliczne;
 • czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy oraz w czasie pracy;
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa oraz z zakresu BHP;
 • praktyczna nauka  operowania żurawiem oraz jego wykorzystania do  przeładunku towarów prowadzona na urządzeniu Centrum Szkolenia ATUT przez doświadczonego instruktora, na placu manewrowym Ośrodka.

Harmonogram zajęć ustalany z uczestnikami

 • możliwość prowadzenia zajęcia online – na żywo w formie wideokonferencji,

 • kurs zakończony egzaminem przed komisją UDT;

 • otrzymasz zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego (obsługi żurawi przeładunkowych, suwnicy, wciągarek, podestów ruchomych).

Ważność uprawnień w krajach UE


Zaświadczenia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa.

Czy zaświadczenia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne w krajach UE?

Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli dodatkowo w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, wdrożona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

Na mocy tej dyrektywy w wymienionych wyżej krajach powinny zostać wprowadzone przepisy umożliwiające uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach z tej grupy. W zależności od kraju mogą występować różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji.

Wybierz inny rodzaj kursu zawodowego z naszego katalogu szkoleń

Kursy zawodowe

Nie posiadasz jeszcze prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!

Kursy prawa jazdy

Zapisz się na szkolenie lub kurs prawa jazdy już dziś!

Zapisy online
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google