Co zrobić, aby uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy?

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej?


Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem koniecznym w przewozie drogowym pojazdami wymagającymi posiadanie prawo jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E,  D+E.
Zaświadczenie to potwierdza ukończenie szkolenia okresowego, a w przypadku nowych kierowców zawodowych poświadcza uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.

Bloki programowe

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest wydawane odrębnie dla dwóch bloków programowych, w zakresie:

 • przewozu rzeczy dla kategorii C1, C1+E, C i C+E,

 • przewóz osób dla kategorii D1, D1+E, D i D+E.

Rodzaj kursu

Wyróżnia się 5 rodzajów kursu po których uzyskuje się świadectwo kwalifikacji zawodowej: kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona lub szkolenie okresowe. O tym który kurs należy wykonać decyduje wiek kierowcy, termin uzyskania poszczególnych kategorii prawo jazdy oraz odbyte wcześniej szkolenia dla kierowcy zawodowego. Dla wygody naszych kursantów przegotowaliśmy krótką  ankietę, która pomoże ustalić który kurs należy wykonać.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez ośrodek szkolenia w przypadku ukończenia szkolenia okresowego lub przez Wojewodę po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego w przypadku odbycia kursu kwalifikacyjnego.

Kod 95 w prawo jady

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem niezbędnym do uzyskania kodu 95 w prawo jazdy, który uprawnia do wykonywania transportu drogowego.

Odnowienie świadectwa kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest ważne przez 5 lat od daty wydania zaświadczenia. Aby odnowić świadectwo należy odbyć pięciodniowe szkolenie okresowe dla kierowców.

Z tego artykułu dowiesz się

.

Jak uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej? Instrukcja krok po kroku


Jak wygląda egzamin na kwalifikację wstępną?


Kiedy kwalifikacja wstępna nie jest wymagana?

Od kwietnia 2022 r - Nowe zasady uzyskania uprawnień do zawodu kierowcy
czytaj więcej

Jak uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy? Instrukcja krok po kroku


6 kroków dla przyszłego kierowcy samochodu powyżej 3,5 tony do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, czyli jak zostać kierowcą zawodowym

Aby zostać kierowcą zawodowym należy zdobyć uprawnienia kat. C, C+E, D oraz uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy. Kolejność wykonania wyżej wymienionych uprawnień nie ma znaczenia. Należ jednak wziąć pod uwagę, że uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej po raz pierwszy trwa stosunkowo długo. Dlatego warto uczestniczyć równolegle w kursie na prawo jazdy oraz kursie na przewóz rzeczy lub osób.  

1. Zapisz się na kurs kwalifikacyjny


Rodzaj kursu kwalifikacyjnego: kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Jeśli nie jesteś pewien, które szkolenie na świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dla Ciebie, skorzystaj z ankiety odpowiadając na kilka pytań lub zadzwoń tel. 604-372-767.

Warianty szkolenia:

 • wykłady grupowe na sali wykładowej – według harmonogramu ustalonego z uczestnikami. Zaletą tej formy jest bezpośredni kontakt z wykładowcami, którzy na bieżąco rozszerzają tematykę kursu w zależności od potrzeb grupy, przekłada się to na wysoką zdawalność egzaminu. Chcesz nauczyć się zawodu kierowcy i zdać egzamin, przyjdź na wykłady stacjonarne.;

 • kurs online – indywidualny z użyciem komputera realizowany w salach Ośrodka Szkolenia ATUT w dogodnym terminie, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik nauczania oraz materiałów audiowizualnych.

zapisz się online
Odnawiasz świadectwo kwalifikacji zawodowej

lub prawo jazdy masz wydane
na kat. C przed 10.09.2009
na kat. D przed 10.09.2008

obowiązuje Cię

SZKOLENIE OKRESOWE

2. Zapisz się na badania psychologiczne i lekarskie


Wykonaj badania psychologiczne i lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – art. 229 Kodeksu pracy Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 z późn.zm oraz Ustawy o transporcie drogowym Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371

Możemy umówić Cię na badania w Przychodni Medycyna Pracy AtutMedican – wykonywane w tym samym budynku co kurs.

Rejestracja na badania

735-004-952

3. Rozpocznij szkolenie


Program szkolenia składa się z bloków tematycznych.

Zagadnienia części podstawowej:

 • Charakterystyka układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania;

 • Charakterystyka techniczna i sposób działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom;

 • Uwarunkowania społeczne dotyczące transportu drogowego i rządzących nim zasad;

 • Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy;

 • Zapobieganie przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów;

 • Zapobieganie zagrożeniom fizycznym;

 • Predyspozycje fizyczne i psychiczne;

 • Ocena sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych;

 • Wizerunek przewoźnika.

ciągnik siodłowy na placu manewrowym ATUT w Nowym Sączu

Zagadnienia części specjalistycznej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E:

 • Załadowanie pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu;

 • Optymalizacja zużycia paliwa, oraz jazda w warunkach specjalnych;

 • Przepisy regulujące przewóz towarów;

 • Uwarunkowania ekonomiczne dotyczące przewozu drogowego i organizacji rynku.

Zagadnienia części specjalistycznej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E:

 • Optymalizacja zużycia paliwa, oraz jazda w warunkach specjalnych;

 • Zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa;

 • Równomierne obciążenie pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu;

 • Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów;

 • Uwarunkowania ekonomiczne dotyczące pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku.

wnętrze symularora jazdy wykorzystywanego do zajęć praktycznych na kursie kwalifikacji wstępnej przespieszonej

4. Przystąp do egzaminu


Po zakończeniu kursu musisz przystąpić do egzaminu jest w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego z wykorzystaniem pytań z katalogu pytań testowych. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w Ośrodku Szkolenia ATUT przed trzyosobowa Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Małopolskiego Wojewodę. Do pierwszego testu musisz przystąpić w Ośrodku Szkolenia w którym odbywało się szkolenie.

Test kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:

 1. test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego oraz        

 2. test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz    

 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.    

Test kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje

test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E. Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi na pytania.    

Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Uczestnik, który uzyska pozytywny wynik testu, otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez 5 lat.

5. Złóż wniosek o wymianę prawo jazdy w Wydziale Komunikacji


Uprawnienie do wykonywania zawodu kierowcy otrzymasz na podstawie odbytego kursy, zdjęcia oraz aktualnych badań lekarskich i psychologicznych w Wydziale Komunikacji, gdzie uzyskasz wpis tzw. kod 95 przy odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Sprawdź czy możesz złożyć wniosek elektronicznie na info-cars.pl

wzór prawo jazdy

6. Odbierz wydrukowane prawo jazdy


Możesz sprawdzić w internecie czy twoje prawo jazdy jest już gotowe do odbioru na info-cars.pl

W dniu odbioru nowego dokumentu nie zapomnij zabrać ze sobą starego prawa jazdy.

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Kiedy kwalifikacja wstępna nie jest wymagana?

Kurs kwalifikacji wstępnej nie jest wymagany dla osoby, która uzyskała prawo jazdy kategorii D1, D przed 10 września 2008 r. lub kategorii C1, C przed 10 września 2009 r. Wówczas nie ma znaczenia czy szkolenie wykonujesz po raz pierwszy, obowiązuje Cię wyłącznie szkolenie okresowe.

Wyłączenia z obowiązku ukończenia kursu dotyczy też kierowców pojazdów:

 1. do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
 2. którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45km/h;
 3. wykorzystywanego przez siły zbrojne;
 4. obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 5. poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
 6. odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:a)w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,b)z miejsca zakupu lub odbioru;
 7. używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
 8. wykorzystywanego do nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy oraz przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
 9. wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
 10. wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.
Przejdź do szkolenia:
Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Zapisy online
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google