Dotyczy osób, które na chwilę obecną posiadają uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed Komisją UDT.

 

Ważność posiadanych uprawnień może zostać przedłużona bez konieczności ponownego przystępowania do egzaminu przed Komisja UDT. 

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osób, o których mowa powyżej, jest bezpłatne i następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek powinien zawierać:

 

  • dane osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego,

  • numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego przedmiotem tego wniosku.

Warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

  • złożenie wniosku, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności tego zaświadczenia;

  • wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym   przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

Do wniosku, należy dołączyć oświadczenie osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego o wykonywaniu czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W oświadczeniu umieszcza się klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.233 § 6 ustawy z dnia  czerwca 1997 r. – Kodeks karny”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wzór wniosku stanowi załącznik do odpowiedniego aktu prawnego.Jako Ośrodek Szkolenia przyjazny osobom pragnącym podnosić i uzupełniać posiadane kwalifikacje zawodowe  możemy pomóc naszym byłym i potencjalnym kursantom w sporządzeniu wniosku.

Nie masz jeszcze uprawnień na wózek widłowy? Zapraszamy na szkolenie!

Kurs operatora wózka jezdniowego