Wybierz kategorię:

Zapisz się na kurs już dziś!

Zadzwoń!

Kursy zawodowe

(18) 442-28-99
(18) 442-65-65
795 122 033
604 372 767

Nowy Sącz
ul. Borelowskiego 11

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Oddział Nowy Targ

(18) 264-89-53
784 378 106

Nowy Targ
Al. Tysiąclecia 37

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Kursy i szkolenia:


Przewóz rzeczy lub osób
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych
Operator suwnicy, wciągarek, podestów ruchomych
Operator wózka widłowego
Szkolenia dla firm transportowych i kierowców
Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Kurs na instruktora nauki jazdy wszystkich kategorii warsztaty-instruktorow-nauki-jazdy.php
Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy
Kurs obsługi stacji paliw (LPG)
Uprawnienia energetyczne

Kursy prawa jazdy:

A, A1, A2, AM
B
B+E
C
C+E
D

Kwalifikacja wstępna


Uwaga - zmiana przepisów!

Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy osób którego prawo jazdy kat. D zostało wydane po 10 września 2008 r jest obowiązany, przed podjęciem pracy w zawodzie, odbyć kwalifikację wstępną zakończoną testem. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy osób, których prawo jazdy wydano przed 10 wrześniem 2008 r. muszą ukończyć tzw. szkolenie okresowe.

Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy którego prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10 września 2009 r jest obowiązany, przed podjęcie pracy w zawodzie, odbyć kwalifikację wstępną zakończony testem. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy rzeczy których prawo jazdy wydano przed 10 wrześniem 2009 r. muszą ukończyć tzw. szkolenie okresowe.

Na podstawie świadectwa potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego organ uprawniony do wydawania praw jazdy będzie dokonywał wpisu do prawa jazdy odpowiedniego kodu. Z kodu wynikać będzie rodzaj szkolenia i termin jego ważności.
Szkolenie prowadzimy na podstawie:


 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym Dz. U. nr 125 poz. 1371 z póź. zm.
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314 ze zm.).WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW:


  • Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
  • studiuje od co najmniej 6-u miesięcy i przedstawi zaświadczenie to potwierdzające,
 1. Nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwalifikację wstępną muszą ukończyć wszyscy kierowcy zamierzający wykonywać przewozy drogowe osób lub rzeczy którzy uzyskali prawo jazdy:

 • kategorii D1, D1+E, D lub D+E, po dniu 10 września 2008 r.;
 • kategorii C1, C1+E, C, C+E, po dniu 10 września 2009 r.WYMAGANE DOKUMENTY

 • ankieta,
 • ksero prawa jazdy i dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty.

Numer konta bankowego

P. H. U. „ATUT” Michał Michalik
ul. Borelowskiego 11,
33-300 Nowy Sącz
PKO BP 26 1020 3453 0000 8702 0059 0109

z dopiskiem:

KURS KW, KWP, KWU lub KWUP, imię i nazwisko Słuchacza, adres
np.: "KURS KWP, Jan Kowalski, Nowy Sącz Kopernika 5"


RODZAJE SZKOLEŃ:

 • Kwalifikacja wstępna – dla osób, które nie ukończyły:
  • 21 lat w zakresie kategorii C, C+E
  • 23 lat w zakresie kategorii D, D+E
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona – dla osób, które ukończyły:
  • 21 lat w zakresie kategorii C, C+E
  • 23 lata w zakresie kategorii D, D+E
  • 21 lat w zakresie kategorii D, D+E oraz przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – dla osób, które nie ukończyły:
  • 21 lat w zakresie kategorii C, C+E oraz ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie prawa jazdy kat. D, D+E
  • 23 lat w zakresie kategorii D, D+E oraz ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – dla osób, które ukończyły:
  • 21 lat w zakresie kategorii C, C+E oraz ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie prawa jazdy kat. D, D+E
  • 23 lata w zakresie kategorii D, D+E oraz ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej prowadzone w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych w zakresie: części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:

 1. C, C+E, C1 i C1+E
 2. D, D+E, D1 i D1+E

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

 • w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych;
 • w części specjalistycznej:
  • 65 godzin zajęć teoretycznych,
  • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
  • 4 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem płyty poślizgowej w warunkach specjalnych lub 2 godz. zajęć praktycznych z wykorzystaniem urządzenia technicznego do symulowania jazdy w warunkach specjalnych

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

 • w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych;
 • w części specjalistycznej:
  • 33 godzin zajęć teoretycznych,
  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
  • 2 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem płyty poślizgowej w warunkach specjalnych lub 1 godz. zajęć praktycznych z wykorzystaniem urządzenia technicznego do symulowania jazdy w warunkach specjalnych

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin w tym:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 43,5 godziny w tym:

 • 33 godziny zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Program szkolenia składa się z bloków tematycznych. W ich skład wchodzą m.in. wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwo w transporcie drogowym (omówienie z wykorzystaniem przykładów zdarzeń drogowych), bezpieczeństwo i komfort przewozu pasażerów, elementy zwiększające bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych, optymalizacja zużycia paliwa, eksploatacja pojazdów samochodowych, środowisko ekonomiczne przewozów drogowych i organizacja rynku, predyspozycje do kierowania i wiele innych zagadnień tematycznych.


EGZAMIN

Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej jest test kwalifikacyjny. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego z wykorzystaniem pytań z katalogu pytań testowych. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:

 1. test podstawowy składający się z 20 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego oraz
 2. test specjalistyczny składający się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.

Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
 • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.


Zapisy i informacje:


 • 33-300 Nowy Sącz, ul. Borelowskiego 11 lub telefonicznie 18 442 28 99, 18 442 65 65
 • 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 73 lub telefonicznie 18 442 03 34, komórka 787 695 415
 • 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 37 (MOK) lub tel. 18 264 89 53, komórka 784 378 106

Oferta szkoleniowa

Wynajem

Informacje

Kontakt

Copyrights © 2013 - P.H.U. ATUT Michał Michalik | webmaster