Wybierz kategorię:

Zapisz się na kurs już dziś!

Zadzwoń!

Kursy zawodowe

(18) 442-28-99
(18) 442-65-65
795 122 033
604 372 767

Nowy Sącz
ul. Borelowskiego 11

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Oddział Nowy Targ

(18) 264-89-53
784 378 106

Nowy Targ
Al. Tysiąclecia 37

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Kursy i szkolenia:


Przewóz rzeczy lub osób
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych
Operator suwnicy, wciągarek, podestów ruchomych
Operator wózka widłowego
Szkolenia dla firm transportowych i kierowców
Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Kurs na instruktora nauki jazdy wszystkich kategorii warsztaty-instruktorow-nauki-jazdy.php
Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy
Kurs obsługi stacji paliw (LPG)
Uprawnienia energetyczne

Kursy prawa jazdy:

A, A1, A2, AM
B
B+E
C
C+E
D

Kurs instruktora nauki jazdy


Nowość!
Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy!


Wymagania dla uczestników kursu

Wymagania wstępne:

 • co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiada prawo jazdy:
  1. kategorii A co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  2. kategorii B co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (możliwość wykonania w P.H.U. „ATUT”);
 • posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (możliwość wykonania w P.H.U. „ATUT”);
 • nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;


Wymagane dokumenty:
 • ankieta,
 • wniosek,
 • zaświadczenie o niekaralności z sądu,
 • zaświadczenie o punktach karnych,
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • ksero prawa jazdy,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zdjęcie,
 • dowód wpłaty - opłaty za udział w kursie (możliwość opłaty w 3 ratach) gotówką lub na konto.

Numer konta bankowego

P. H. U. „ATUT” Michał Michalik
ul. Borelowskiego 11,
33-300 Nowy Sącz
PKO BP 26 1020 3453 0000 8702 0059 0109

z dopiskiem:

KURS INSTRUKTOR, imię i nazwisko Słuchacza, adres
np.: "I rata KURS INSTRUKTOR Jan Kowalski, Nowy Sącz, Kopernika 5"

Dodatkowe opłaty w zależności od kategorii, które nie są wliczone w cenę kursu:

 • Badania lekarskie,
 • Badania psychologiczne,
 • Wydanie zaświadczeń o niekaralności z sądu z krajowego Rejestru Karnego,
 • Wydanie zaświadczenia o ilości punktów karnych z Komendy Policji,
 • Egzamin państwowy,
 • Legitymacja instruktora nauki jazdy,
 • Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy.

Wykaz zajęćTEORIA

Poz. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
1. Psychologia 10 -
2. Metodyka nauczania 50 -
3. Prawo o ruchu drogowym 30 -
4. Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu 18 -
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10 -
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10 -
6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6 -
7. Technika i taktyka jazdy 2 5
8. Praktyka instruktorska 4 50*
Razem 130 55*

* Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli poniżej.

Poz. Zakres objęty nauczaniem Liczba godzin zajęć*
1. Kat. A 10
2. Kat. B, C, B+E 30
3. Kat. C+E, D+E 15
4. Kat. D 25

* Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.


Po zakończeniu zajęć teoretycznych rozpoczynają się zajęcia praktyczne.
Posiadamy bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę instruktorską z wieloletnim doświadczeniem.Część praktyczna:

 • szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • obserwację prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • prowadzenie prezentacji przez kandydatów na instruktorów podczas wykładów,
 • prowadzenie zajęć przez kandydatów na instruktorów podczas zajęć praktycznych.


Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu

Zakres egzaminu Opłata (w zł)
Część pierwsza Część druga Część trzecia
Prawo jazdy kat. B lub T 50 50 240
Prawo jazdy kat. A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 50 50 260
Pozwolenie 50 50 160


Podstawa prawna i wymagania:

 • Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz. U. 2012 r poz.1019 z późniejszymi zmianami).

Nota prawna.
Egzaminy przeprowadza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r poz. 93).


Do pobrania:

Wykaz tematów do II cz. egzaminu wewnętrznego

Zapisy i informacje:


 • 33-300 Nowy Sącz, ul. Borelowskiego 11 lub telefonicznie 18 442 28 99, 18 442 65 65
 • 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 73 lub telefonicznie 18 442 03 34, komórka 787 695 415
 • 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 37 (MOK) lub tel. 18 264 89 53, komórka 784 378 106

Oferta szkoleniowa

Wynajem

Informacje

Kontakt

Copyrights © 2013 - P.H.U. ATUT Michał Michalik | webmaster